Nasze cele

1. Działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, także współuzależnionych.

2. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, oraz osobom niepełnosprawnym.

3. Ochrona zdrowia psychicznego ludzi.

4. Udzielanie pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

6. Niesienie pomocy osobom ubogim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, również osobom niepełnosprawnym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.

7. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom i osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.

8. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży i osób, w tym niepełnosprawnych, uzależnionych lub współuzależnionych.

9. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zawodowym.

10. Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

11. Wspieranie rodziny w szczególności dotkniętej uzależnieniem lub przemocą psychiczną lub fizyczną.

12. Promowanie idei wolontariatu.

13. Działalność na rzecz rozwoju lecznictwa odwykowego i opieki nad osobami z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

14. Propagowanie integracji międzypokoleniowej.