Statut naszej Fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych „Droga do domu”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych „Droga do domu”
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. o Fundacjach (Dz. u. 1991r., nr 46, poz. 203 z późn. Zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundatorem jest Marta Diduła
4. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „Droga do domu”

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja może tworzyć jednostki, zakłady, oddziały, filie, instytuty badawcze, tworzyć spółki i inne podmioty gospodarcze, jak i przystępować do już istniejących spółek i Fundacji. Decyzje w sprawie powołania jednostek struktury organizacyjnej i zakresu działania podejmuje Zarząd.

§ 6.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8.

1. Fundacja prowadzi księgę zasłużonych Donatorów, do której wpisuje się osoby fizyczne i prawne, które szczególnie zasłużyły się dla realizacji celów, dla których ustanowiona została Fundacja.
2. Tytuł Fundatora Honorowego ma charakter osobisty

Rozdziała II – Cele i zadania Fundacji.

§ 9.

Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, także współuzależnionych.
2. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Ochrona zdrowia psychicznego ludzi.
4. Udzielanie pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.
6. Niesienie pomocy osobom ubogim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, również osobom niepełnosprawnym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.
7. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom i osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
8. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży i osób, w tym niepełnosprawnych, uzależnionych lub współuzależnionych.
9. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zawodowym.
10. Wspieranie działalności naukowej i sportowej.
11. Wspieranie rodziny w szczególności dotkniętej uzależnieniem lub przemocą psychiczną lub fizyczną.
12. Promowanie idei wolontariatu.
13. Działalność na rzecz rozwoju lecznictwa odwykowego i opieki nad osobami z problemem uzależnienia i współuzależnienia.
14. Propagowanie integracji międzypokoleniowej.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych w tym domów dziecka.
3. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom, młodzieży i osobom z udziałem innych podmiotów.
5. Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów, oraz wycieczek dla dzieci, młodzieży i osób o niskim statusie majątkowym.
6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
7. Organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjno-ekologicznych.
8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, lub ubogich, poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
9. Budowę, rozbudowę, modernizację i remonty stanowiących własność, lub pozostających w posiadaniu obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej, a także służącej zaspokojeniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
10. Wspieranie osób uzależnionych w przechodzeniu w otwarty rynek pracy.
11. Szkolenie i terapia osób uzależnionych.
12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
14. Profilaktyka i promocja zdrowia.
15. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
16. Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowo rekreacyjnych.
17. Działanie na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie lecznictwa i terapii osób uzależnionych i dotkniętych przemocą fizyczną lub/i psychiczną.
18. Działalność diagnostyczna i orzecznicza.
19. Działalność psychoedukacyjna i psychoterapeutyczna.
20. Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne i psychiatryczne.
21. Treningi z osobami, które doświadczyły nadzwyczajnych zdarzeń.
22. Treningi z menadżerami, politykami, pracownikami służb mundurowych, sportowcami i in. zmierzającymi w kierunku podniesienia efektywności funkcjonowania zadaniowego.
23. Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
24. Readaptacja i rehabilitacja osób biorących udział w zagranicznych misjach wojskowych.
25. Pomoc osobom o obniżonej kondycji psychicznej.
26. Dobór osób do pełnienia różnych stanowisk i funkcji.
27. Organizowanie seminariów i konferencji.
28. Kampanie informacyjne i społeczne.

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z:
1. Organizacjami samorządowymi, administracją powiatów i gmin w których Fundacja prowadzi działalność oraz administracją rządową.
2. Instytucjami i organizacjami stawiającymi sobie podobne bądź zbliżone cele do celów Fundacji.
3. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się do realizacji celów fundacji.
4. Szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponad gimnazjalnymi i wyższymi, oraz innymi placówkami oświatowymi.
5. Osoba fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpłynąć pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.

§ 12.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach działających na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 13.

1. Fundacja realizuje działania statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

A. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
1) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2) Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych w tym domów dziecka.
3) Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
4) Organizowanie akcji pomocy dzieciom, młodzieży i osobom z udziałem innych podmiotów.
5) Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów, oraz wycieczek dla dzieci, młodzieży i osób o niskim statusie majątkowym.
6) Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
7) Organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjno-ekologicznych.
8) Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, lub ubogich, poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
9) Budowę, rozbudowę, modernizację i remonty stanowiących własność, lub pozostających w posiadaniu obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej, a także służącej zaspokojeniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
10) Wspieranie osób uzależnionych w przechodzeniu w otwarty rynek pracy.
11) Szkolenie i terapia osób uzależnionych.
12) Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
13) Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
14) Profilaktyka i promocja zdrowia.
15) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
16) Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowo rekreacyjnych.
17) Działanie na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie lecznictwa i terapii osób uzależnionych i dotkniętych przemocą fizyczną lub/i psychiczną.
18) Działalność diagnostyczna i orzecznicza.
19) Działalność psychoedukacyjna i psychoterapeutyczna.
20) Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne i psychiatryczne.
21) Treningi z osobami, które doświadczyły nadzwyczajnych zdarzeń.
22) Treningi z menadżerami, politykami, pracownikami służb mundurowych, sportowcami i in. zmierzającymi w kierunku podniesienia efektywności funkcjonowania zadaniowego.
23) Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
24) Readaptacja i rehabilitacja osób biorących udział w zagranicznych misjach wojskowych.
25) Pomoc osobom o obniżonej kondycji psychicznej.
26) Dobór osób do pełnienia różnych stanowisk i funkcji.
27) Organizowanie seminariów i konferencji.
29)Kampanie informacyjne i społeczne

B. odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
1) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2) Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
3) Organizowanie akcji pomocy dzieciom, młodzieży i osobom z udziałem innych podmiotów.
4) Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów, oraz wycieczek dla dzieci, młodzieży i osób o niskim statusie majątkowym.
5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjno-ekologicznych.
6) Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, lub ubogich, poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
7) Budowę, rozbudowę, modernizację i remonty stanowiących własność, lub pozostających w posiadaniu obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej, a także służącej zaspokojeniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
8) Wspieranie osób uzależnionych w przechodzeniu w otwarty rynek pracy.
9) Szkolenie i terapia osób uzależnionych.
10) Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
11) Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
12) Profilaktyka i promocja zdrowia.
13) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
14) Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowo rekreacyjnych.
15) Działanie na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie lecznictwa i terapii osób uzależnionych i dotkniętych przemocą fizyczną lub/i psychiczną.
16) Działalność diagnostyczna i orzecznicza.
17) Działalność psychoedukacyjna i psychoterapeutyczna.
18) Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne i psychiatryczne.
19) Treningi z osobami, które doświadczyły nadzwyczajnych zdarzeń.
20) Treningi z menadżerami, politykami, pracownikami służb mundurowych, sportowcami i in. zmierzającymi w kierunku podniesienia efektywności funkcjonowania zadaniowego.
21) Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
22) Readaptacja i rehabilitacja osób biorących udział w zagranicznych misjach wojskowych.
23) Pomoc osobom o obniżonej kondycji psychicznej.
24) Dobór osób do pełnienia różnych stanowisk i funkcji.
25) Organizowanie seminariów i konferencji.
26)Kampanie informacyjne i społeczne

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Rozdział III – Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi: Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1200 zł ( tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15.

Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.
2. Zbiórek, imprez publicznych.
3. Subwencji osób prawnych.
4. Z działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji.
5. Z majątku ruchomego i nieruchomego.
6. Z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
7. Odsetek bankowych i innych dochodów finansowych.
8. Inne wpływy i dochody.
9. Działalności odpłatnej pożytku publicznego

§ 16.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV – Organy i sposób zorganizowania Fundacji.

§ 18.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji

§ 19.

1. W skład Rady Fundacji powołanej na czas nieokreślony wchodzi Fundator oraz inne powołane przez niego osoby prawne lub fizyczne, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób będą wspomagać działalność Fundacji,
d) są osobami zaufania społecznego.
2. Rada Fundacji składa się minimum z 2 osób

§ 20.

1. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji pełni Fundator lub osoba przez niego wyznaczona. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie zastępców Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji uprawniony jest do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, a także do reprezentowania Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, a także zawieranie umów z członkami Zarządu.

§ 21.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorującym Fundację.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
c) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
d) zatwierdzenie programów działania Fundacji,
e) podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi fundacjami lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
g) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
h) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
i) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
j) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
k) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
l) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
m) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
n) występowanie do Zarządu z wnioskami, co do podjęcia stosownych działań w zakresie określonym w statucie.

§ 22.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 23.

1. Członkowie Rady Fundacji, w tym przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Rady Fundacji, nie mogą być członkami organu zarządzającego.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwoływani w każdym czasie przez Fundatora, a w szczególności w wypadku:
a) rezygnacji złożonej na ręce zarządu
b) działania niezgodnego ze statutem Fundacji
c) nienależytego wypełniania funkcji
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci.
6. Rada Fundacji działa na posiedzeniach.
7. Posiedzenie zwyczajne odbywa się co najmniej 2 razy w roku.
8. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, połowy członków Rady Fundacji lub Fundatora, z podaniem przyczyny i celu posiedzenia.
9. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.
10. Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem.
11. W przypadku przeszkód w udziale w posiedzeniu, członkowie Rady Fundacji mogą ustanowić swoich pełnomocników, po udzieleniu im pisemnych pełnomocnictw. Posiedzenia Rady Fundacji są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcę.

§ 24.

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1. w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

§ 25.

Każdy z członków Rady Fundacji ma w każdej chwili prawo wglądu do wszystkich akt i dokumentów Fundacji.

§ 26.

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się od 2 do 5 osób i powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
2. Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu.
3. Rada Fundacji może powierzyć nie więcej niż dwóm członkom powołanym w skład Zarządu przez Radę Fundacji sprawowanie funkcji wiceprezesa zarządu.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji d) przekroczenie 75 roku życia
d) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
f) nieuzyskanie absolutorium.

§ 27.

Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

§ 28.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 29.

Do zadań Zarządu i jego członków należy:
a) reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) opracowanie roczne i wieloletnie planu jej działania,
c) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu jej majątkiem,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
g) kierowania bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadania za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej, przedstawianiu Radzie Fundacji propozycji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
h) powoływaniu kierowników zakładów oraz zatwierdzaniu regulaminów organizacyjnych – zakładów.

§ 30.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 31.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W wypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 33.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 34.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 35.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 36.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu w drodze uchwały Rady Fundacji.

§ 37.

Uchwały Rady Fundacji w sprawach dotyczących połączenia, likwidacji Fundacji oraz przeznaczenia majątku pozostałego po jej likwidacji podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 38.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.